Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Wspieranie rodziny - wybierz podmenu:

Wspieranie rodziny -Rodziny wspierające

Data publikacji: 2020-10-06

Wspieranie rodziny - Rodziny wspierająca
Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązany jest Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
W ramach tej działalności, w Ośrodku pracuje Asystent Rodziny, świadcząc specjalistyczne wsparcie rodzinom z dziećmi, które z różnych przyczyn zagrożone są trafieniem do pieczy zastępczej.
Osobnym, aczkolwiek mocno związanym z asystą rodziny zadaniem, jest uruchomienie działań tzw. rodzin wspierających, które są zupełnie nowym pomysłem na wsparcie osób, korzystających z pomocy społecznej z powodu trudności w rodzinach i w opiece nad dziećmi.
Rodziny wspierające, które spełniają wymagania formalne i uzyskają możliwość pełnienia tej roli, wykonują ją na podstawie podpisanego porozumienia pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a przedstawicielem rodziny. Porozumienie to określa, jakie ma zadania rodzina wspierająca, na jakiej zasadzie współpracuje z rodziną wspieraną, jakimi dysponuje narzędziami. Zgodnie z zasadami pracy rodzin wspierających i na mocy porozumienia, rodziny wspierające otrzymują zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Są to rodziny objęte wsparciem asystentów rodziny, w których np. występuje bezrobocie, słaba motywacja do zmian i inne, uniemożliwiające samodzielne funkcjonowanie.
Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.
Należy przy tym pamiętać, że rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo - jest to raczej forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym, tworząc tym samym siatkę wsparcia społecznego.
Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
- organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
- wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
- pomocą dzieciom w nauce,
- udzielaniem wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej czy racjonalne prowadzenie budżetu domowego,
- utrzymywaniem stałego kontaktu z rodziną wspieraną i z OPS.
Kandydaci na rodziny wspierające, po zgłoszeniu swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym (umotywowany wniosek), przejdą następującą ścieżkę rekrutacji:
- udzielenie wywiadu środowiskowego w swoim miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
- uzyskanie pozytywnego wyniku badania psychologicznego oraz motywacji do podjęcia współpracy (badanie przeprowadzone w siedzibie OPS przez psychologów),
- uzyskanie pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
- podpisanie umowy, na podstawie której rodziny wspierające będą mogły rozpocząć pracę oraz uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje rodzinie wspierającej:
- umowę na realizację zadań rodziny wspierającej, podpisywaną przez rodzinę i Ośrodek Pomocy Społecznej,
- zwrot kosztów związanych z udzielaniem wsparcia,
- pomoc asystentów rodzin wspieranych, wsparcie psychologiczne,
- możliwość udziału w zajęciach doszkalających i podnoszących umiejętności własne.
Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z tut. Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich; 66-500 Strzelce Kraj.; tel. 95 7563 24 05, 95 763 21 08; e-mail: mgopsstrzelcekr@onegt.pl


 

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej