Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Za Życiem - wybierz podmenu:

Za życiem - Koordynator wsparcia

Data publikacji: 2020-10-06

Za życiem - koordynowanie wsparcia
Na podstawia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem do poradnictwa w zakresie:
1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
2. wsparcia psychologicznego;
3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej uprawnione są rodziny, w których jest kobieta w czasie ciąży, porodu i połogu, a szczególnie kobieta w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych lub dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Poradnictwo koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Koordynacja polega na:
1. opracowywaniu wspólnie z osobami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;
2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia.
Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez asystenta rodziny na wniosek osób zainteresowanych, złożony do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika ośrodka pomocy społecznej.
W celu skorzystania ze wsparcia niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej