Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego

Data publikacji: 2019-09-05

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelach Krajeńskich.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika socjalnego (plik doc 55KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społęcznej w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2019-08-26

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. księgowości w M-G OPS w Strzelcach Kraj (plik docx 14KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2019-08-20

Lista kandydatów którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na Referenta ds. księgowości

Załączniki:

 1. LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA REFERENTA ds. KSIĘGOWOŚCI (plik docx 13KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2019-08-02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości

Załączniki:

 1. Oświadczenia do naboru (plik docx 15KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze Referenta ds. księgowości (plik docx 22KB)

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2019-06-14

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta sekcji świadczeń w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. (plik doc 27KB)

Ogłoszenie listy kandydatów spełniajacych wymagania formalne

Data publikacji: 2019-06-04

LISTA KANDYDATÓW KTÓRZY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA REFERENTA SEKCJI ŚWIADCZEŃ

Załączniki:

 1. Ogłoszenie listy kandydatów spełniajacych wymagania formalne (plik doc 31KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsko pracy: Referenta sekcji świadczeń

Data publikacji: 2019-05-20

Nabór na stanowisko: Referenta sekcji świadczeń

OGŁOSZENIE O NABORZE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich ogłasza nabór na stanowisko: referenta sekcji świadczeń.

I. Wymagania związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe,
2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. obywatelstwo polskie; w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego znajomość języka polskiego.
O ww. stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
2. znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu:
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
- ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
3. dobra znajomość obsługi komputera (znajomość pakietu MS OFFICE, przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej),
4. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
5. umiejętność pracy samodzielnej, jak i współpracy w zespole, komunikatywność,
6. wysoka kultura osobista,
7. umiejętność pracy pod presją czasu,
8. odpowiedzialność, własna inicjatywa oraz dobra organizacja pracy,
9. dyspozycyjność.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- Sporządzanie decyzji w sprawie świadczeń z pomocy społecznej,
- Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny,
- Prowadzenie sprawozdawczości w ramach wykonywanych czynności,
- Sporządzenie list wypłat świadczeń,
- Rozpoznanie zapotrzebowania na powierzone zadania, prowadzenie ewidencji, rejestru wniosków, statystyk i analiz,
- Prowadzenie ewidencji, rejestru wniosków, statystyk i analiz,
- Obsługa zadań związanych z dożywianiem dzieci w szkołach,
- Przyjmowanie wniosków na Kartę Dużej Rodziny,
- Przygotowanie i wydruk decyzji przyznającej lub odmownej do podpisu,
- Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
- Inne zadania zlecone przez Dyrektora.
III Miejsce wykonywania pracy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Kraj.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
- wymiar czasu pracy - pełny etat,
- praca w dni robocze od poniedziałku do piątku,
- narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
- narażenie na stres, praca związana z bezpośrednią obsługą klienta,
- w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu kwietniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6 %.

IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie.
4. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
5. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
8. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, kopie świadectw pracy, itp.
9. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
10. Kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów są obowiązani do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1260).
Ww. klauzula musi być podpisana przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie.
V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór na stanowisko: Referent sekcji świadczeń należy składać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. lub drogą pocztową - listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Kraj.
w terminie do dnia 03 czerwca 2019 r.

Inne Informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
3. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
4. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)

Marian Ambrożuk
Dyrektor M-G OPS Strzelce Kraj.


Strzelce Kraj. dnia 20 maja 2019 r.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy (plik docx 14KB)
 2. 2 oświadczenia do naboru (plik docx 15KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik odt 8KB)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Data publikacji: 2016-02-19

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj (plik doc 24KB)

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Data publikacji: 2016-02-19

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj

Załączniki:

 1. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń rodzinnych w M-G OPS w Strzelcach Kraj (plik doc 24KB)

Lista kandydatów - nabór na wolne stanowisko urzędznicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2016-02-17

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Załączniki:

 1. Lista kandydatów - nabór na wolne stanowisko urzędznicze w M-G OPS w Strzelcach Kraj. (plik doc 33KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Data publikacji: 2016-02-03

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. (plik doc 36KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej