Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Informacja na temat wyboru

Data publikacji: 2021-06-09

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
(dotyczy zapytania ofertowego z dnia 28.05.2021 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 36KB)

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2021-05-28

Logo funduszy europejskich, program regionalny

W dniu 21 maja 2021 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

Zdjęcia ze spotkania informacyjno-organizacyjne i warsztatów grupowych z psychologiem234

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Data publikacji: 2021-03-26

Logo funduszy europejskich, program regionalny
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany będzie w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: mgopsstrzelcekr@onet.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2021 r.

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

 

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

Plakat

Załączniki:

 1. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 5. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
 6. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
 7. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 8. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

Data publikacji: 2013-03-15

efs-logo

Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r.

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na przeprowadzenie zajęć 2013r. (plik doc 61KB)

Zapotrzebowanie na zajęcia

Data publikacji: 2011-08-24

efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia (plik doc 55KB)

Zapotrzbowanie na zajęcia kulinarne

Data publikacji: 2011-07-28

efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia kulinarne

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia kulinarne (plik doc 53KB)

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-17

efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia 2011r.-zdrowy styl życia (plik doc 53KB)

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Data publikacji: 2011-05-18

efs-logo

Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach realizacji Projektu Systemowego PO KL w 2011 roku

Załączniki:

 1. Zapotrzebowanie na zajęcia w ramach relaizowanego Projektu Systemowego PO KL w roku 2011 (plik doc 61KB)

Projekt Systemowy PO KL

Data publikacji: 2011-05-18

efs-logo

Informacja o realizacji projektu w 2011 r.

Załączniki:

 1. Informacja o realizacji projektu systemowego w 2011 roku (plik doc 55KB)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej