ikona wczytywania strony

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Link do platformy epuap Link do bip

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

NOWELIZACJA PRZEPISÓW O DODATKU WĘGLOWYM

2022-09-22

Ustawa z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wprowadziła następujące zmiany:

1. „Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”

Uwaga!  na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy

2. W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje jeden dodatek węglowy.  Wypłacony będzie dla wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Do ustawy zostały dodane również przepisy umożliwiające gminom przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, a także został wydłużony czas na rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy z 30 dni do 60 dni.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - dodatek dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż węgiel

2022-09-22

Informujemy, że w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, można składać wnioski o dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego, które ma na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych – zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Kwoty dopłat zatwierdzono na następującym poziomie:

 • 3 tys. zł będzie można dostać w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego
 • 1 tys. zł – gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilany drewnem kawałkowym,
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • 2 tys. zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatki będą przysługiwały gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest jedno z w/w źródeł ciepła i zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Uwaga!!! na jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy

W Gminie Strzelce Krajeńskie rozpatrywanie wniosków o przyznawanie dodatku dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, peletu, LPG lub oleju opałowego powierzone zostało Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Jak złożyć wniosek o dodatek?

 • Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

od poniedziałku do piątku, w godzinach od  8:00 do 15:30

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

Załatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" należy wprowadzić: "MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. (66-500 STRZELCE KRAJ. WOJ. LUBUSKIE)"

Adres skrytki ePuap: /Strzelcekr/skrytka

 • Krok 4 - podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym
 • Krok 4a - jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)
 • Krok 5 - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
 • Krok 6 - jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. pod numerem 95 763 24 05, 95 763, 95 763 21 08

 

Załączniki:

 1. Załącznik Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 1171KB)
 2. Klauzula informacyjna do ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Kolejne zajęcia w ramach Projektu "Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie"

2022-09-07
power-fewerrp

W dniach od 22 sierpnia do 02 września br. odbyły się dla dwóch grup uczestników zajęć rozwijające kompetencje cyfrowe w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach : Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem zajęć było wykorzystanie TIK (technologii informacyjno- komunikacyjnych) w rozwijaniu swoich kompetencji cyfrowych. Uczestnicy projektu podczas zajęć wykonywali swoje prace z wykorzystaniem komputera, drukarki, programów graficznych, aplikacji i stron internetowych. Uczestnicy zajęć poznali zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz praktyczne sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w celu szybkiego komunikowania się z rodziną i znajomymi, przeglądania interesujących wiadomości gospodarczych, politycznych, sportowych, kulinarnych …itd., wyszukiwania informacji, poznawania nowych ludzi (fora internetowe, portale społecznościowe), wyszukiwania filmów i programów, zgrywania zdjęć z aparatów fotograficznych, dokonywania zakupów przez internet, dokonywania przelewów, płacenia rachunków (telefon, prąd, gaz…itd.,) wyszukiwania ulubionej  muzyki, różnych audycji radiowych, czytania swoich ulubionych książek,  napisania pisma do urzędu z użyciem edytora tekstu.                                                                                                                                                Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

ZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęciaZdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja - Dodatek węglowy

2022-08-17

 

Od 18 sierpnia 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dodatek węglowy.

Wnioski przyjmowane będą od godziny 8:00 do 15:00 

Wnioski można pobrać w M-G OPS w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 48 oraz na stronach internetowych Ośrodka i Urzędu Miejskiego.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy są spełnione dwa warunki:

 • głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego
 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438)

Zasady złożenia deklaracji CEEB dostępne są na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Co należy rozumieć przez pojęcie gospodarstwo domowe?

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

WAŻNE!

 • dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, dlatego w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa zostanie on przyznawany temu z wnioskodawców, który złoży wniosek jako pierwszy.
 • na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?

 • dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych
 • przyznawany jest jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.

Jakie osoby mogą składać wniosek?

Dodatek węglowy przysługuje osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Polski:

 • obywatelom polskim
 • cudzoziemcom przebywającym legalnie na terytorium Polski
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Czy będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe rodziny?                              - nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Ponadto kwota dodatku węglowego:

 • jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podlega wyłączeniu spod egzekucji
 • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Kiedy złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

 Wniosek o dodatek węglowy można pobrać ze strony: Aktualnie druk w przygotowaniu

WAŻNE!

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy?

 • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13

od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:30

Jak złożyć wniosek elektronicznie?

Załatw sprawę na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

W pole „Wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo" należy wprowadzić: "MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH KRAJ. (66-500 STRZELCE KRAJ. WOJ. LUBUSKIE)"

Adres skrytki ePuap: /Strzelcekr/skrytka

 • Krok 4 - podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym
 • Krok 4a - jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny)
 • Krok 5 - w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres email
 • Krok 6 - jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku węglowego zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. pod numerem 95 763 24 05, 95 763, 95 763 21 08

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatku węglowym: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatkowe informacje:

https://www.gov.pl/web/klimat/prezydent-rp-podpisal-ustawe-o-dodatku-weglowym

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/ustawa-o-dodatku-weglowym-podpisana-,57505

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik doc 115KB)
 2. Klauzula informacyjna do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku osłonowym w sprawie przyznania dodatku węglowego (plik pdf 127KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-08-11
power-fewerrp

 Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 22 sierpień 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

II grupa – od 29 sierpnia 2022 r. do 02 września 2022 r.

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00

Ikonka symbolizująca artykuł

Harmonogram zajęć dotyczących realizacji warsztatów kształcących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-07-05
power-fewerrp

 

Harmonogram spotkań grupowych I grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        17:00-19:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         15:00-17:00 (wtorek)

4. spotkanie - 13.09.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

 

Harmonogram spotkań grupowych II grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        15:00-17:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

4. spotkanie – 13.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2022-06-10

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

BEZPŁATNA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

+48 222 309 900

CZYNNA 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU

Więcej informacji w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 144KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2022-06-06
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego z dnia 20.05.2022 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 33KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

2022-06-06
Logo funduszy europejskich, program regionalny

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

W dniu 12 maja 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

 

Zdjęcia
Ikonka symbolizująca artykuł

Wykaz Ośrodków I stopnia referencyjności

2022-05-30

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi u dzieci lub młodzieży, mogą Państwo skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

- porada psychologiczna diagnostyczna porada

-psychologiczna sesja psychoterapii indywidualnej

- sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii

- grupowej sesja wsparcia psychospołecznego

- wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.                                                                                             Poniżej przekazujemy link do wykazu Ośrodków I stopnia referencyjności:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

           

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Niebieskiej Linii
Link do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich
Link do Empatii Portalu Informacyjno-Usługowego
Link do Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Link do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Link do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Aleja Piastów 13
66-500 Strzelce Krajeńskie
tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności