Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich

Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2022-08-11

power-fewerrp

 Harmonogram dotyczących realizacji zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

  I grupa – od 22 sierpień 2022 r. do 26 sierpnia 2022 r.

II grupa – od 29 sierpnia 2022 r. do 02 września 2022 r.

Zajęcia odbywać się w budynku Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Zachodniej 11 w Strzelcach Kraj. w godzinach od 8.00 do 16.00

Harmonogram zajęć dotyczących realizacji warsztatów kształcących kompetencje społeczne i umiejętności miękkie niezbędne na rynku pracy w ramach projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2022-07-05

power-fewerrp

 

Harmonogram spotkań grupowych I grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        17:00-19:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         15:00-17:00 (wtorek)

4. spotkanie - 13.09.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

 

Harmonogram spotkań grupowych II grupa

 

1. spotkanie - 19.07.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

2. spotkanie - 27.07.2022 r.        15:00-17:00 (środa)

3. spotkanie - 30.08.2022 r.         17:00-19:00 (wtorek)

4. spotkanie – 13.09.2022 r.        15:00-17:00 (wtorek)

5. spotkanie – 27.09.2022 r.        17:00-19:00 (wtorek)

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Data publikacji: 2022-06-10

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz osób im najbliższych, a także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia.

BEZPŁATNA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

+48 222 309 900

CZYNNA 24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU

Więcej informacji w załączniku.

 

Załączniki:

 1. Linia Pomocy Pokrzywdzonym (plik pdf 144KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2022-06-06

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego z dnia 20.05.2022 r. – na usługę przeprowadzenia zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

Załączniki:

 1. Informacja o wyborze oferty (plik docx 33KB)

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

Data publikacji: 2022-06-06

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

 

W dniu 12 maja 2022 roku w budynku Centrum Aktywności Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Zachodniej 11 odbyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące II edycji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”, który organizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich., a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podczas spotkania przedstawiono uczestnikom informację na temat działań w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej jaka będzie realizowana w projekcie. Przedstawiono im również harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani, że wszystkie działania realizowane w projekcie, którymi zostaną objęci są bezpłatne, ponieważ finansowane są z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020.

 

Zdjęcia

Wykaz Ośrodków I stopnia referencyjności

Data publikacji: 2022-05-30

Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

W przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi u dzieci lub młodzieży, mogą Państwo skorzystać z pomocy ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej (z zastrzeżeniem, że osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie ze świadczeń). Stanowią one I poziom referencyjny systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

      W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

- porada psychologiczna diagnostyczna porada

-psychologiczna sesja psychoterapii indywidualnej

- sesja psychoterapii rodzinnej sesja psychoterapii

- grupowej sesja wsparcia psychospołecznego

- wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Praca ośrodków oparta jest przede wszystkim na realizacji świadczeń w środowisku. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.                                                                                             Poniżej przekazujemy link do wykazu Ośrodków I stopnia referencyjności:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy/

           

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużenia jego wypłaty (Dz. U. z 2022r. poz. 605) osoby lub podmioty, które zapewniły nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż do 60 dni i jest wypłacane z dołu. 

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Gmina ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski wraz z kartami osób przyjętych do zakwaterowania należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13 w godz. 9.00 – 13.00 w sali konferencyjnej.

Wniosek oraz karta osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są poniżej. Należy je wydrukować i wypełnić. Dokumenty, o których mowa wyżej są również dostępne w wersji papierowej w Ośrodku oraz Urzędzie Gminy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 95 763 24 05 lub 95 763 21

 

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania (plik pdf 406KB)
 2. Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainyprzebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik pdf 328KB)
 3. Ankieta weryfikacyjna (plik pdf 412KB)

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Data publikacji: 2022-03-25

Logo funduszy europejskich, program regionalny

Informacja na temat rekrutacji do Projektu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, informuje że od    01 kwietnia 2021 do 31 marca 2023 r. realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Krajeńskich projekt pn.

„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Strzelce Krajeńskie”

W dniu 31 marca 2022 roku 20 uczestników I edycji projektu trwającego od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku  zakończyło udział w projekcie. Pięć osób z uczestników  I edycji podjęło pracę.

Od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku rozpocznie się II edycja ww. projektu dla kolejnych 20 uczestników.

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia osób z Gminy Strzelce Krajeńskie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie instrumentów aktywizacji społeczno – zawodowej. Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich oraz Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Projekt jest współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.1. Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub nieaktywna zawodowo, również osoba z niepełnosprawnościami, chętna do udziału w warsztatach i szkoleniach aktywizujących społecznie i zawodowo.

Cały dwuletni projekt zakłada objęcie wsparciem 40 osób będących mieszkańcami Gminy Strzelce Krajeńskie (33 K i 7 M) w celu wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich.

Wszyscy uczestnicy projektu po zakończeniu procesu diagnozy będą skierowani do realizacji Indywidualnej Ścieżki Aktywizacji Społeczno-Zawodowej, uwzględniającej indywidualne predyspozycje, a następnie 20 osób zostanie objętych aktywizacją zawodową (kursy zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz staże zawodowe).

Partner projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Projekt współfinansowany ze środków EFS. Całkowita wartość projektu: 400 000,00zł.

Kwota dofinansowania: 340 000,00 zł

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich tel. 95 763 24 05, e-mail: sekretariat@mgopsstrzelce.pl lub z pracownikiem socjalnym 

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się w dniach

1 kwietnia - 30 kwietnia 2022 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Piastów 13 lub pod nr tel. 95 763 24 05

Rekrutacja osób do projektu odbywać się będzie w poszanowaniu zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły skorzystać z usług dostępowych, w tym wypełnić dokumenty w miejscu zamieszkania przy udziale pracownika socjalnego

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (plik doc 660KB)
 2. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia (plik doc 657KB)
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik doc 94KB)
 4. Oświadczenie o efektywności zatrudnieniowej (plik doc 663KB)
 5. Wykaz dokumentów dodatkowych (plik doc 656KB)
 6. Formularz rekrutacyjny (plik doc 130KB)
 7. Regulamin uczestnictwa (plik docx 61KB)
 8. Załącznik nr 11 Oświadczenie uczestnika Projektu (plik docx 52KB)

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWMNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2022-03-24

W dniach 30-31 marca 2022r. odbędzie się wydawanie żywności przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane do otrzymania paczki żywnościowej w ramach PO PŻ o punktualne przybycie do punku wydawania. Bardzo prosimy o zastosowanie się do uzgodnionych godzin. Jednocześnie prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości i przestrzegania zasad higieny.

Paczki żywnościowe wydawane będą :

- w dniu 30 marca 2022 r. od godz. 9.00 do 12.00

- w dniu 31 marca 2022 r. od godz. 13.00 do 15.30

Paczki wydawane będą jak dotychczas w budynku parafialnym przy „małym kościółku”

przy ul. Ks, St. Wyszyńskiego 2 – siedziba Parafialnego Zespołu CARITAS w Strzelcach Kraj.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-16

Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich przyjmują wnioski na jednorazowe świadczenie pieniężne według poniższego harmonogramu:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. Aleja Wolności 48 sala nr 1

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, pokój nr 4 i 11

W urzędzie Miejskim w Strzelcach Kraj. istnieje możliwość wykonania bezpłatnie zdjęć potrzebnych do otrzymania numeru PESEL

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie jednorazowe (plik docx 34KB)

Dotyczy: infolinii NFZ dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy.

Data publikacji: 2022-03-16

Informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia utworzył całodobową i bezpłatną infolinię pod numerem 800 190 590 dla pacjentów onkologicznych z Ukrainy którzy musieli przerwać terapię w swoim państwie, ze względu na agresję Rosji. Dzwoniąc pod bezpłatny numer pacjent będzie mógł zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce.

Szczegółowe informacje w poniższym linku: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnoscicentrali/infolinia-nfz-dla- pacjentow-onkologicznych-z-ukrain,8156.html

KOMUNIKAT POWIATOWEGO URZEU PRACY W STRZELCACH KRAJŃSKICH W SPRAWIE ZATRUDNIENIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-09

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich utworzył Punkt Kontaktowo - Informacyjny, z którego mogą skorzystać uchodźcy uciekający przed wojną w Ukrainie oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem obywateli Ukrainy. W punkcie można uzyskać informacje na temat podjęcia legalnego zatrudnienia w Polsce oraz wolnych miejscach pracy.

 

Jednocześnie informujemy, że wszelkie kwestie administracyjne związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy, tj. zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rozpatrywane są priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki.

 

Punkt mieści się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Małgorzata Jaworska – Gałuszka tel. 509 359 661 (w razie potrzeby zapewniamy możliwość porozumiewania się w języku ukraińskim).

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji na Państwa stronach internetowych oraz portalach społecznościowych

 

Informacja na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/pupstrzelcekraj/photos/a.124433298942056/728834028501977

 

z poważaniem

Marek Kapiczak

Zastępca Dyrektora

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.

Al. Wolności 39

66-500 Strzelce Kraj.
Tel.: (95) 763 72 24

Tel. kom. 728 414 730

Faks: (95) 763 72 16

https://www.facebook.com/pupstrzelcekraj/

 

 

PlakatPlakatPlakatPlakat

KOMUNIKAT W SPRAWIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY !!!

Data publikacji: 2022-02-28

Jeśli ktoś z Państwa ma kontakt z uchodźcami z Ukrainy, którzy znajdują się na terenie gminy Strzelce Krajeńskie i szukają pomocy lub schronienia prosimy o kontakt z :

Urząd Miasta i Gminy w Strzelcach Kraj.

- Andrzejem Kobelak – tel. 509 253 590

- Mateusz Feder – tel. 507 124 241

- M-G OPS Strzelce Kraj. – tel. 95 763 24 05

- Marian Ambrożuk – tel. 513 458 689

- Infolinia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - tel. 95 785 18 59

- Punkt Koordynacyjno-Informacyjny Relokacji Uchodźców tel. 95 785 13 30 

- Ogólnopolska infolinia +48 477 217 575

- Punkt recepcyjny na dworu PKP w Gorzowie Wlkp. czynny w

  godzinach 7:00 – 24:00

"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw"

Data publikacji: 2022-02-22

W związku z organizowanym przez Prokuraturę Krajową w dniach od 21.02.2022r do 27.02.2022 r. "Tygodniem Pomcy Ofiarom Przestępstw" uprzejmie informujemy, że w Prokuraturze Rejonowej w Strzelcach Kra. wyznaczone zostały dyżury prokuratorów, którzy przyjmowąć będą interesantó celem udzielenai stosownych onformacji i porad.

Interesanci przyjmowani będą: 

- poniedziąłek 8.00-17.00

- wtorek- piątek 8.00 - 15.00

Program Wspieraj Seniora - KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Data publikacji: 2022-02-22

Korpus Wsparcia Seniorów

Program Wspieraj Seniora – KORPUS  WSARCIA SENIORÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, kontynuuje w roku 2022 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 65 roku życia pt.: ,,Korpus Wsparcia Seniorów”.

Celem programu jest zapewnienie wsparcia Seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domu i nie są w stanie, np. poprzez pomoc rodziny, zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu Seniorowi zakupów obejmujących między innymi artykuły spożywcze, środki higieny osobistej itp., przy czym koszt zamówionych produktów pokrywa zainteresowany.

Jak działa program?

 1. Osoba starsza w wieku 65 lat, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię: 22 505 11 11.
 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwej gminy i lokalnego ośrodka pomocy społecznej.
 3. Potrzebę wsparcia można również zgłosić w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: 95 763 24 05 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia.

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja RozwójBiuletyn Informacji PublicznejLink do Niebieskiej LiniiLink do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach KrajeńskichLink do Empatii Portalu Informacyjno-UsługowegoLink do Starostwa Powiatowego w Strzelcach KrajeńskichLink do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w DrezdenkuLink do Urzędu Miejskiego w Strzelcach KrajeńskichLink do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej