Świadczenia


Świadczenia >> Stypendia i zasiłki szkolne

 • 1. Kto może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów?

   Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

   1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

   2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

   3) świadczenia pomocy materialnej,(tj.stypendium szklone i zasiłek szkolny) przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • 2. Kto może złożyć wniosek?

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek:
   a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia;
   b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

 • 3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - formy pomocy

   Stypendium szkolne może być przyznane w formie:
   a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
   b) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia sportowego poprzez całkowitą lub częściową refundację kosztów poniesionych na zakup w/w rzeczy,
   c) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne za dojazd do szkół ponadgimnazjalnych),
   d) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach przewidzianych w w/w pkt.

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
   O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
   Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. pięciokrotności wysokości zasiłku rodzinnego przyznawanego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

 • 4. Powody przyznawania pomocy materialnej uczniom i kryterium dochodowe

   Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty:
   - 528 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018r.),

   Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (o zasiłek trzeba ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

   Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia o wysokości dochodów.

 • 5. Zasady obliczania dochodu

   Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszoną o:
   • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
   • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
   • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

   Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
   • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
   • zasiłku celowego,
   • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
   • wartości świadczenia w naturze,
   • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
   • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015r. poz. 693);
   • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

   W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
   • opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w tym punkcie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
   • opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
   - przychodu,
   - kosztów uzyskania przychodu,
   - różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
   - dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
   - odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
   - należnego podatku,
   - odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
   Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

   Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
   - 308 zł (wartość obowiązuje od 1 października 2018 r.).

   Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
   W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
   • kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
   • kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
   kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
   W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
   W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej.

 • 6. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

   INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE

   Lista wydatków kwalifikowanych (zgodnie z § 9 regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie)

   1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
   " płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych;

   2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztu obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

   3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:
   " zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi
   obligatoryjnie wymagane przez szkołę;
   " pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, drukarka, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;
   " strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.:
   odzież sportowa:
   spodenki sportowe - maks. 1 szt. w semestrze,
   koszulki sportowe - maks. 2 szt. w semestrze,
   getry - maks. 1 szt. w semestrze,
   skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f - maks. 2 pary w semestrze,
   dres -maks. 1 komplet w semestrze - czyli spodnie dresowe i bluza,
   kąpielówki - maks. 1 szt. na semestr,
   kostium pływacki - maks. 1 szt. na semestr,
   czepek - maks. 1 szt. na semestr,
   okulary pływackie - maks. 1 szt. na semestr.,
   obuwie sportowe maksymalnie 1 para na semestr: typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, klapki na basen - maks. 1 para;
   Opinia Ministerstwa Edukacji Narodowej:
   "…Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającemu uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty) leży w kompetencjach resortu polityki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego…"
   " inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne - m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę) oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

   4. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):
   " dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,
   " zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,
   Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokument. tj.:
   - imiennych faktur VAT,
   - imiennych rachunków,
   - biletów imiennych miesięcznych,
   - kwitariuszy,
   - dowodów wpłaty KP.
   istotne jest by np. plecak, obuwie itp. miały adnotację "szkolne".
   Jeśli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może potwierdzić to sprzedawca
   umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
   Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru, filharmonii itp. można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.


   W ROKU SZKOLNYM OBOWIĄZUJĄ FAKTURY:
   - od 20 czerwca do 30 listopada w roku kalendarzowym, w którym wniosek został złożony (stypendium realizowane za okres wrzesień - grudzień)
   - od 1 stycznia do 20 czerwca danego roku szkolnego (stypendium realizowane za okres styczeń - czerwiec).

   Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny, należy składać do dnia 15 września danego roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.

   Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne tj. klasa "0" oraz studentom.

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich. Aleja Piastów 13, 66-500 Strzelce Krajeńskie, tel. (95)763-21-08, faks (95)763-24-05

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji